Οι Υπηρεσίες μας

Civil-Engineering-ServiceΟι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας είναι η εκπόνηση των στατικών και αντισεισμικών μελετών και  η επίβλεψη των αντίστοιχων εργασιών κατασκευής. Καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις όπου ο φέρων οργανισμός των έργων αυτών είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, λιθοδομή και ξύλο. Αντικείμενο επίσης της εταιρείας είναι η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Στατικές και αντισεισμικές μελέτες

Νέα κτίρια - Κατασκευές

Όλα όσα χρειάζονται για την έκδοση της οικοδομικής αδείας (επιλύσεις προσομοιωμάτων, τεύχη υπολογισμών, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια ξυλοτύπων κ.τ.λ.) . Τα παραγόμενα σχέδια, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, περιέχουν πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα για την έκδοση της οικοδομικής αδείας και όλες εκείνες τις επιπρόσθετες λεπτομέρειες που απαιτούνται για την ορθή κατανόηση και υλοποίηση του έργου από τον κατασκευαστή, με κλίμακες που βοηθούν στην σαφή αποτύπωση και περιγραφή του αντικειμένου ( 1/50, 1/20, 1/10, ενίοτε 1/5 κλπ.). Η διαμόρφωση των σχεδίων πολιτικού μηχανικού (ξυλότυποι) γίνεται σε πλήρη αντιστοιχία με την αρχιτεκτονική μελέτη και η εκπόνηση των στατικών μελετών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αναλαμβάνουμε τις εξής κατηγορίες έργων κατ’ αλφαβητική σειρά :

 • ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 • ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 • ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
 • ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 • ΟΔΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 • ΣΤΑΔΙΑ
 • ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Υφιστάμενα κτίρια - Κατασκευές

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων, εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι και ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη. Προσδιορισμός επάρκειας α) με τους Κανονισμούς που ίσχυαν την εποχή ανεγέρσεως και β) με τους σύγχρονους Κανονισμούς.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Αντισεισμική προσεισμική ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων για αύξηση της αντοχής  τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις μεταγενέστερων κανονισμών από αυτούς που ίσχυαν την εποχή της ανέγερσής τους.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ

Μελέτη προσθήκης ορόφων σε υφιστάμενα κτίρια. Στην περίπτωση που η προσθήκη δεν προβλεπόταν από την αρχική άδεια, εκπονείται και μελέτη ενίσχυσης του υφιστάμενου κτιρίου.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων για την παραλαβή αυξημένων φορτίων λόγω αλλαγής χρήσης (π.χ. από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο). 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση γεωμετρίας φερόντων οργανισμών υφισταμένων κτιρίων λόγω αρχιτεκτονικών μετατροπών – παρεμβάσεων – π.χ. κατάργηση πλακών, υποστηλωμάτων και δοκών, μετάθεσή τους σε νέες θέσεις, κατακόρυφη διάτρηση εντός περιγράμματος σε όλες τις στάθμες για την διέλευση  νέων κλιμακοστασίων είτε νέων φρεατίων ανελκυστήρων, δημιουργία νέων υπογείων χώρων σε υφιστάμενα κτίρια που δεν διαθέτουν υπόγειο κ.τ.λ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Επισκευή – δομητική αποκατάσταση – ενίσχυση κτιρίων μετά από βλάβες που εμφάνισαν από σεισμούς, πυρκαγιά, διάβρωση οπλισμού κ.τ.λ.

Επιβλέψεις κατασκευής

Τακτική παρουσία μας στο εργοτάξιο κατά χρονικά διαστήματα, όπως αυτά απαιτούνται για την πλήρη καθοδήγηση του Αναδόχου Κατασκευής του Εργου σε ότι αφορά την εφαρμογή των τελικών στατικών κατασκευαστικών σχεδίων από την εταιρεία μας. 

Παραλαβή – επιβεβαίωση των εργασιών ειδικότητος πολιτικού μηχανικού ότι είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευαστικά σχέδια, λεπτομέρειες εφαρμογής και προδιαγραφές. 

Σύνταξη όλων των τυχόν επιπρόσθετων συμπληρωματικών – επεξηγηματικών σχεδίων (σε ηλεκτρονική μορφή) που ενδεχομένως ζητηθούν για τις εκτελούμενες εργασίες. 

1Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης,σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών προμετρήσεων & προϋπολογισμού.

Συνεργασία με τους υπόλοιπους μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς, συμβούλους όπως επίσης και με τον γενικό Υπεύθυνο του Εργου, στα πλαίσια των αντίστοιχων δικών τους υποχρεώσεων περί μελέτης, επίβλεψης και διεύθυνσης του εργου.

Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των υποδεικνυόμενων από την νομοθεσία μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με την ειδικότητα πολιτικού μηχανικού, όπου  και θα δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες για την συνεχή συμμόρφωση.

Πραγματογνωμοσύνες

Σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων που σχετίζονται με τον φέροντα οργανισμό κατασκευών – τεχνικών έργων και την θεμελίωσή τους, π.χ. καταγραφή και εξακρίβωση βλαβών,  προσδιορισμός των αιτιών εμφανίσεώς τους κ.τ.λ.

 

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν μελέτες, κατασκευές κτιριακών τεχνικών έργων καθώς και έργων υποδομής.