ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΚΑΝΤΖΑ

Aρχιτεκτονική Μελέτη : Ε.Σελιανίτη & Συνεργάτες - Αρχιτεκτονική Ο.Ε. (μελετητές : Xρ. Σελιανίτης και Ε.Σελιανίτη)

Eτος μελέτης  : 2005

Κατηγορίες