ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ

Aρχιτεκτονική Μελέτη  :  Γρηγοριάδης Βασίλης

Ετος Μελέτης  :  2013