Απρίλιος 16 2015 0Comment

Πραγματογνωμοσύνες

Σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων που σχετίζονται με τον φέροντα οργανισμό κατασκευών – τεχνικών έργων και την θεμελίωσή τους, π.χ. καταγραφή και εξακρίβωση βλαβών,  προσδιορισμός των αιτιών εμφανίσεώς τους κ.τ.λ.

thomas

Write a Reply or Comment